วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงคำ จำนวน ๖ วันทำการ จำนวน ๑๓๗ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงคำ จำนวน ๖ วันทำการ จำนวน ๑๓๗ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)กองคลัง(งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ระบบ LED (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตำบลเวียงคำ จำนวน ๘ โรงเรียน จำนวน ๔๓ วันทำการ จำนวน ๖๓๓ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตำบลเวียงคำ จำนวน ๘ โรงเรียน จำนวน ๔๓ วันทำการ จำนวน ๖๓๓ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตำบลเวียงคำ จำนวน ๘ โรงเรียน จำนวน ๔๓ วันทำการ จำนวน ๖๓๓ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้น)งานพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest