default
นายสนทวี กาลวิบูลย์
กำนันตำบลเวียงคำ บ้านนาแบกน้อย (หมู่ 14)
082-1032726
default
นายอมร หมื่นบุญมี
สารวัตรกำนัน บ้านนาแบก (หมู่ 1 )
082-5900574
default
นายปีติกร ปีติกรชัย
สารวัตรกำนัน บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 9)
062-1238359
default
นายวีรชัย พิกุลงาม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแบก
089-8423110
default
นายณรงค์ สุขรมย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแบก
093-5653156
default
นายบวร วงศ์กันยา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาแบก
087-2466765
default
นายกัมพล สืบมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าหนองเทา
085-7582746
default
นายสมภาร รสธรรม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าหนองเทา
093-5562171
default
นายเอกชัย พรมนาม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าหนองเทา
085-6960328
default
นายสมภาร ผลาไสย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง
092-8824790
default
นางทองม้วน สืบมา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง
093-3128392
default
นายสมดี เย็นดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง
856-095948
default
นางอามะลา ดีสิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเวียงคำ
087-9642610
default
นางหนูจันทร์ มีอาสา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเวียงคำ
098-1948725
default
นายนัฐพงษ์ เย็นศรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเวียงคำ
080-7956124
default
นายรณวัน วัจนะพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนมอน
088-2086927
default
นายชาญศักดิ์ ศรีจันทร์มูล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนมอน
061-1697599
default
นายอาทิตย์ ภูโอบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนมอน
098-1258789
default
นายกรณ์ สารคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหินฮาว
086-4498059
default
นายณรงค์ สารคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหินฮาว
084-2979954
default
นายพิทักษ์ บุญนาค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหินฮาว
095-3392-08
default
นายทองใส อินทะนู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคำไผ่
061-4282092
default
นายสมบัติ บุญเรือง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคำไผ่
088-3166711
default
นายพิคิด ว่องไว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคำไผ่
085-5818427
default
นายวิชัย อาจชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนเห็น
098-6625304
default
นายวราวุฒิ ทองพอก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนเห็น
080-3611757
default
นายมาณิย์ จูมกระโทก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนเห็น
095-6628185
default
นายบุญมี มนตรีชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
096-7976653
default
นายสมพงษ์ ธรรมมีบุญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
085-9286078
default
นางหนูแดง วันณี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
093-5503696
default
นายเชิดชัย ถาวรสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำเลา
084-9342693
default
นายสมัย ภาโนมัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำเลา
092-4054239
default
นายสมพงษ์ สรวงศิริ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำเลา
088-6414980
default
นายนิคม ประสงค์สุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังชัย
087-9520235
default
นางดวงใจ ศรีภักดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังชัย
062-4386710
default
นางสาวอัญชี ประสงค์สุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังชัย
092-4851548
default
นายเทพกุมภา ไวสาลี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าม่วงน้อย
083-2517298
default
นางสาวพรทิวา พันจันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าม่วงน้อย
082-2160345
default
นายเอกพล เพชรนอก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าม่วงน้อย
093-7420020
default
นายปัญญา ศรีขอดแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสวนมอนใต้
087-7947252
default
นายชาลี ชัยโยกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสวนมอนใต้
094-3340857
default
นางสาวณัฎฐิดา วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสวนมอนใต้
061-5876244
default
นายสนทวี กาลวิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย
082-1032726
default
นางสาวสุภารัตน์ ศรีทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย
091-7871794
default
นายอุทิศ โคตรเงิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย
098-1190159
default
นายนิติ สรวงศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งคอม
087-2303741
default
นายพันตรี รัตนประภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งคอม
096-3099983
default
นายบุญเรือง เทศมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโป่งคอม
065-4797002
default
นายไพบูลย์ ภูคำตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนงาม
065-7470051
default
นายสุบัน จันทบาล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนงาม
095-4378560
default
นางนุกุล นาลาด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโนนงาม
063-8172001
default
นายอำนวย วรภาพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านนาแบกน้อย
098-2235289
default
นายอรุณ จันทร์ดวง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านนาแบกน้อย
061-0384529
default
นายสมศักดิ์ ภูจำเนียร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านนาแบกน้อย
062-1404657
default
นายบุญช้วน พละแสน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านท่าหนองเทา
084-4352247
default
นายสนั่น ศิริเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านท่าหนองเทา
083-6630332
default
นางฐิติกานต์ คงคาลัย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านท่าหนองเทา
088-3116368

Share on Line
Share on Pinterest