thumbs
นายสาโรช แก้วคำแสน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
087-2185430
thumbs
นางสาวเตือนใจ พิทักษ์บ่อแก
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Share on Line
Share on Pinterest