thumbs
นางชนากาน สิงห์หลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น

thumbs
นางสาวจริยาพร ศรีจอมพล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวจิระวดี พนมใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายพลพล สมศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นายจิรพงศ์ สินธุวาปี
พนักงานจ้างเหมาขับรถขยะ

thumbs
นายประหยัด ครองแก้ว
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

thumbs
นายมงคล กลิ่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

thumbs
นายคัมภีร์ พานิชย์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

thumbs
นายอุดม ประสงค์สุข
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

thumbs
นายวีระ แอนแคน
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

thumbs
นายอุเทน จันทะศรี
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

Share on Line
Share on Pinterest