thumbs
นางธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

thumbs
นางวิลาสิณี สิงห์บัณฑิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวนารีรัตร์ สุรวิทย์
ครูชำนาญการ

thumbs
นางกาญจนา ชัยลิ้นฟ้า
ครูชำนาญการ

thumbs
นางสังวาล ทองคณา
ครูชำนาญการ

thumbs
นางบุญถือ สุวรรณจักร
ครู

thumbs
นางสาวพิกุลศรี คุณาวัตร
ครู

thumbs
นางปณิตา พ่อชมภู
ครู

thumbs
นางนพสรณ์ สุธรรมมา
ครู

thumbs
นางสาวขวัญนภา คาอำกวย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

thumbs
นางสาวนัฐกานต์ จันทบาล
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

thumbs
นางสาวจันทภา ไกรวาสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

thumbs
นางสาวธนิกาภัค บุตรตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ท่าม่วงเวียงคำ)

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดท่าหนองเทา)

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.วัดท่าหนองเทา)

thumbs
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ท่าม่วงเวียงคำ)

thumbs
นางสาวธนิศา จินดาธเนศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวเกตุมณี นครศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวชลิดา เหง้าพรหมมินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศพด.)

Share on Line
Share on Pinterest