thumbs
นายทองหล่อ ชาติศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายสุนาท พนมใหญ่
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ ภูแท่งเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญการ

thumbs
จ่าสิบเอกสุริยัน สีเขียว
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

thumbs
นายธนนรินทร์ ศรีโบราณฐิติ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

thumbs
นางสาวพจีจณัฐฏฐ์ มูลยาพอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นางสาวสิริภัทร ชาติศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายศิริพงศ์ ปะเมโท
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

thumbs
นายสถาพร พึ่มชัย
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายไกรสิทธิ์ แก้วศิริ
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest