thumbs
นางบุษบา แป้นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางพิสมัย วงษ์บัว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

thumbs
นางสาวสาวิตรี แสนสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นางสาวลัลนา รินทะรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางสาวนุศรา อาบสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวนภาพร วันยาว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

thumbs
นางคณิต ศรีสมศักดิื
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวพิลาวัลย์ ขันเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวเสาวลักษณ์ กุมภรัตนทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นายนพธนา สายอ่อน
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

thumbs
นายกิตติศักดิ์ ศรีโสดาพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวแพรพลอย เบญจจินดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวอำพัน คุณาวัตร
พนักงานจ้างเหมา เก็บค่าขยะ

thumbs
นายชัยรัตน์ คำโส
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนตร์

Share on Line
Share on Pinterest