thumbs
นางญาณภาดา สุวรรณคาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

thumbs
นายสันติ วงศ์กันยา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นางสาวจิรัสกร สรวงศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

thumbs
นายสุทิศ กองมี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

thumbs
นางสาววารุณี ดวงพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

thumbs
นางสาวนิตยา น๊อบฟลิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวพุทธา โภคาพานิชณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

thumbs
นายกิตติ ภูพันธ์หงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นางสาววรรณิษา อุ่นกาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
จ่าเอกพร หาญพรม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

thumbs
นางสาวอิสราภรณ์ กุมภรัตนทิพย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นางสาวผกายวรรณ คชสารพานิช
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวณัฐวิชยานันท์ สุวรรณโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

thumbs
นางหัสดี มูลยาพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัตนาชุมชน

thumbs
นางสาวแววตะวัน แก้วศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายสมบัติ นาพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

thumbs
นายสมยศ สิทธิจันเสน
พนักงานขับรถกู้ชีพ

thumbs
นายสมดี ประสงค์สุข
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

thumbs
นายอนิวัฒน์ ครองแก้ว
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายสยาม ศรีจุมพล
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายกวี บุตรราช
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายภทรินทร์ โพธิชัยยา
พนักงานขับรถยนตร์ (ส่วนกลาง)

thumbs
นายอรุณ จันทะเมธิ
นักการภารโรง

thumbs
นางสาวมะลิวัลย์ อดทน
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)

thumbs
นางฉายสุดา ดวงคำน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายวราวุฒิ แป้นสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest