วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง“

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ ที่ 1 ปรับปรุงระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆ

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

Share on Line
Share on Pinterest