กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      – งานสุขาภิบาลทั่วไป

      – งานสุขาภิบาลโรงงาน

      – งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอน

 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

      – งานอนามัยชุมชน

      – งานสาธารณสุขชุมชน

      – งานสุขศึกษา

      – งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

      – งานป้องกันยาเสพติด

 

งานรักษาความสะอาด

      – งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

      – งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

      – งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

 

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      – งานส่งเสริมและเผยแพร่

      – งานควบคุมมลพิษ

      – งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

      – งานติดตามตรวจสอบ

 

งานควบคุมโรค

      – งานการเฝ้าระวัง

      – งานระบาดวิทยา

      – งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

      – งานโรคเอดส์

 

งานบริการสาธารณสุข

      – งานรักษาและพยาบาล

      – งานชันสูตรสาธารณสุข

      – งานเภสัชกรรม

      – งานทันตกรรม

      – งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

Share on Line
Share on Pinterest