กองการศึกษา มีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

 

งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล

(2) งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา

(4) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง

(5) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง

(6) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(7) งานปิด-เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง

(8) งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริมกิจการศาสนา

(2) การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาในเขตเทศบาล

(2) การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล

(3) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

(4) การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน

(5) งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา

(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

(9) จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ ของกองการศึกษา

(10) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(11) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(12) งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา

(13) งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา

(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest