กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน   การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•    งานพัสดุและทรัพย์สิน
•    งานการเงินและบัญชี
•    งานระเบียบการคลัง
•    งานสถิติการคลัง
•    งานธุรการและงานสารบรรณ

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•    งานพัฒนารายได้
•    งานเร่งรัดรายได้
•    งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
•    งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
•    งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

Share on Line
Share on Pinterest