สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานสารบรรณของเทศบาล
  • งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก       ในด้านต่าง ๆ
  • งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
  • งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
  • งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
  • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  • งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
  • งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
  • งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  • งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
  • งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
  • งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
  • งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
  • งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
  • งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนัก         งานจ้าง
  • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
  • งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานแจ้งมติ  ก.ท. , ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
  • งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี
  • งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
  • การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
  • การจัดทำแผนชุมชน
  • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
  • การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
  • การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
  • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
  • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  • งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับ   อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
  • งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ
  • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
  • งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติของเทศบาล
  • งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์
  • งานดำเนินการคดีแพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  • งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
  • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของเทศบาล
  • งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานสังคมสงเคราะห์
  • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
  • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
  • การจัดทำนิตยสาร  วารสารของเทศบาล
  • การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล
  • การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Share on Line
Share on Pinterest