เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงคำ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงคำเปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถานที่ลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลเวียงคำ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลฯ ชั้น 1 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (วัน เวลา ราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


 

Share on Line
Share on Pinterest