รายชื่อ ผู้ร่วมบริจาค ให้สถานที่กักตัวเทศบาลตำบลเวียงคำ เดือน สิงหาคม 2564


เทศบาลตำบลเวียงคำ ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค-บริโภค 
ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือน สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
ทางเทศบาลได้นำมาใช้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ผู้เข้ากักตัว


 

Share on Line
Share on Pinterest