ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีต่างๆ ดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest