แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงคำ
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

ผ่านทางช่องทางออนไลน์

Share on Line
Share on Pinterest