แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
พันธกิจ
1) พัฒนาและยกระดับให้ประชาชนมีรายได้อย่างพอเพียง อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพ ที่มั่นคง
2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร โดยการน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา
3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
5) จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชน ประชาชนอย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง
7) สนับสนุนให้ประชาชนใช้ครัวเรือนเป็นฐานการปฏิบัติการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชนเร่งรัด ให้ ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิด ความสำนึกร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อ สนับสนุนและเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ ของประชาชน

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
1) การพัฒนาด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ
2) ส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรให้มีขีดความสามารถทั้งในการผลิต การตลาด การแปรรูปผลผลิต โดยจัดการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ทำการผลิตโดยใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบทให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการปรับปรุงของสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนการศึกษา การสาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมด้านการสังคมสงเคราะห์
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
6) ดำเนินการพัฒนาเชิงรุกในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลตำบลโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
7) การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีอุปกรณ์-เครื่องมือและสถานที่ของหน่วยงานที่ทันสมัย ตลอดจนบุคลากรของท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
5.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
1.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
1.5 พัฒนาระบบจราจร
1.6 พัฒนาแหล่งน้ำ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 พัฒนาการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มูลค่าเพิ่มแข่งขันได้และยั่งยืน
2.3 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นเป็นระบบ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลเวียงคำ
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และระบบระบายน้ำ
การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ และอื่น ๆ
1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้ประชาชน มีแหล่งน้ำเพียงพอเพื่อการบริโภคและอุปโภค และทำการเกษตร รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจนการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่
1.3 พัฒนาสาธารณูปการ
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในท้องถิ่น
2) ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการแบบบูรณาการ ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า/บริการ
2.2 การพัฒนาการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มแข่งขันได้และยั่งยืน
การพัฒนาการเกษตร โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวมตลอดถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนในท้องถิ่น
2.3 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยให้แก่ชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภัยโดยการแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง
3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การประยุกต์ประเพณีและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา
4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาวิจัย การพัฒนา คุณภาพบุคลากร การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย
4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) การบังคับใช้โดยการออกข้อบัญญัติ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
5) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการทำงานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/การบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมบูรนาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง