กองสาธารณสุขฯ

s67

ชื่อ : นางชนากาน สิงห์หลง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 s68

ชื่อ : นายวาสนา ชินวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 s69

ชื่อ : นายชัชวาล สุรวิทย์
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

 s70

ชื่อ : นายสมรส นครศรี
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ