หัวหน้าส่วนราชการ

s3

นายสาโรช แก้วคำแสน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ

 s84

นางอรนุช สุขรมย์
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ

 s24

นางญาณภาดา สุวรรณคาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 s4

นางบุษบา แป้นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

s5

นายทองหล่อ ชาติศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 s85

นางธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 s67

นางชนากาน สิงห์หลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข