หัวหน้าส่วนราชการ

s3

นายสาโรช แก้วคำแสน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ
โทร. 087-218-5430

 s84

นายสาโรช แก้วคำแสน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ
โทร. 087-218-5430

 s84

นางอรนุช สุขรมย์
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ
โทร. 083-418-4774

 s24

นางญาณภาดา สุวรรณคาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 092-669-3352

 s4

นางบุษบา แป้นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 091-867-6395

s5

นายทองหล่อ ชาติศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 082-116-8278

 s85

นางธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. O61-954-9899

 s67

นางชนากาน สิงห์หลง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 089-225-0997