กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

02

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      – งานสุขาภิบาลทั่วไป
      – งานสุขาภิบาลโรงงาน
      – งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอน

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

      – งานอนามัยชุมชน
      – งานสาธารณสุขชุมชน
      – งานสุขศึกษา
      – งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      – งานป้องกันยาเสพติด

งานรักษาความสะอาด

      – งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
      – งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      – งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      – งานส่งเสริมและเผยแพร่
      – งานควบคุมมลพิษ
      – งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      – งานติดตามตรวจสอบ

งานควบคุมโรค

      – งานการเฝ้าระวัง
      – งานระบาดวิทยา
      – งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
      – งานโรคเอดส์

งานบริการสาธารณสุข

      – งานรักษาและพยาบาล
      – งานชันสูตรสาธารณสุข
      – งานเภสัชกรรม
      – งานทันตกรรม
      – งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์