กองคลัง

03

      กองคลัง  มีผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของกองคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร ทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย  ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5)  งานการรับเงิน  นำส่งเงิน  การโอนเงินงบประมาณ
(6)  งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถิติและการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
(2)  งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  รายงานประจำเดือน  รายงานประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
(3)  งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
(4)  งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
(5)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
(2)  งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
(3)  งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
(4)  งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5)  งานการจำหน่ายพัสดุ  และจำหน่ายหนี้สูญ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
(8)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียนของกองคลัง
(9)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
(2)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
(5)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(6)  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(7)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
(8)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น
(9)  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(10)  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(11)  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ
(12)  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียน  เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(13)  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(14)  งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน
(15)  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(16)  งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
(17)  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(18)  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(19)  งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่  (ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(20)  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(21)  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
(22)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย