รายรับ-รายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงินของงานบริหารทั่วไป ปี 2562

แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

งบรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

รายรับ-รายจ่ายเงินสด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่าย

รายจ่ายรอจ่าย

รายจ่ายค้างจ่าย

งบหนี้สิน

งบเงินสะสม

งบทดลอง  30 ก.ย. 53

งบทรัพย์สิน

บัญชีรายระเอียดรายรับประจำปีงบประมาณ 2553 เปรียบเทียบกับรายรับจริง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 2

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตู 2

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  หมายเหตู 4

งบทดลอง ( หลังปิดบัญชี )

รายงานการเงิน

งบรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 61 (อ่านต่อคลิก)