สมาชิกสภา

s2

ชื่อ : นายวีรพจน์ ศรีโบราณฐิติ
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล

 s12

ชื่อ : นายคำพอง โกทา
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล

 

s15

ชื่อ : นางลำพึง กันหาวาปี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 s14

ชื่อ : นายอภิสิทธิ์ กิติราช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

s17

ชื่อ : นายคำจันทร์ ชุมผาง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 s16

ชื่อ : นางจิตติมา ไชยชาดา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 s19

 ชื่อ : นางสอดสร้อย คงคาลัย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 s18

ชื่อ : นายวันดี แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

s21

ชื่อ : นายโพธิ์เงิน โกทา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 s20

ชื่อ : นายบุดตรี นครศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

s83

ชื่อ : นายครองการ ผลาไสย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2