สมาชิกสภา

 

 s12

ชื่อ : นางประภาภรณ์ กาลวิบูลย์
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 093-3433585

s15

ชื่อ : นายวันดี พิพักษ์วาปี
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 097-3027709

s15

ชื่อ : นายวีรชาติ อุดเทพ
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 094-5139787

s17

ชื่อ : นายไวพจน์ จรุงพันธ์
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 093-4124395

 s16

ชื่อ : นายสมบัติ หมื่นเดช
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 089-5705826

 s19

 ชื่อ : นายสมศักดิ์ แสนขอนยาง
ตำแหน่ง : สท. เขต 1
โทร 081-7290270

 s18

ชื่อ : นางสาวบานเย็น วิบูลย์กุล
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 084-3347396

s21

ชื่อ : นายโพธิ์เงิน โกทา
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 082-9948464

 s20

ชื่อ : นางสาวลำพึง กันหาวาปี
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 098-1721770

s83
ชื่อ : นายวาสนา ชินวงษ์
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 061-1362907

s83

ชื่อ : นางสอดสร้อย คงคาลัย
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 097-1413094

s83

ชื่อ : นายอุทัย ศรีจุมพล
ตำแหน่ง : สท. เขต 2
โทร 093-1192281