คณะผู้บริหาร

 s72
ชื่อ : นายประภพ กุมภรัตนทิพย์
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ
s73

ชื่อ : นายเกษม ศรีมาตร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 s74

ชื่อ : นางประภาศรี ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 s75

ชื่อ : ร.ต.อ.สุนทร ราชสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 s76

ชื่อ : นายบุญทน วงค์กันยา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี