คณะผู้บริหาร


ชื่อ : นายสาโรช แก้วคำแสน
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่                            นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ
 

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 

ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ

 

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี