ข้อมูลชุมชน

05

จำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ของ ทต.เวียงคำ มีจำนวน 18 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นาแบก
ท่าหนองเทา
ท่าม่วง
เวียงคำ
สวนมอญ
หินฮาว
คำไผ่
โนนเห็น
โนนสมบูรณ์
คำเลา
วังชัย
ท่าม่วงน้อย
สวนมอนใต้
นาแบกน้อย
โป่งคอม
โนนงาม
นาแบก
ท่าหนองเทา

นายสมบัติ  หมื่นเดช
นายกัมพล   สืบมา
นายบุญชัย   เย็นศรี
นายเสถียร  ศรีจอมพล
นายหัตตา  กัมหาวงค์
นางยุภาพรรณ  ไกรวาสังข์
นายชาญชัย  จรุงพันธ์
นายวิชัย   อาจชนะ
นายสมาน  สุวรรณโคตร
นายเชิด  ถาวรสวัสดิ์
นายบุญเลิศ  ศรีกงพาน
นายวิลัย    ชินพงษ์
นายปัญญา   ศรีขอดแก้ว
นายสนทวี  กาลวิบูลย์
นายหนูเตียง   เทศม
นายบุญโฮม  แสงจันทร์
นายเสถียร  จรุงพันธ์
นายบุญช้วน  พละแสน

ประชากรตำบลเวียงคำ  แยกเป็นรายหมู่บ้านดังตาราง  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
ประชากร(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

1

นาแบก

328

1,201

604

597

2

ท่าหนองเทา

237

818

420

398

3

ท่าม่วง

126

492

249

243

4

เวียงคำ

140

635

318

317

5

สวนมอน

132

477

231

246

6

หินฮาว

235

894

445

443

7

คำไผ่

183

686

332

354

8

โนนเห็น

213

826

416

410

9

โนนสมบูรณ์

68

217

114

103

10

คำเลา

85

292

146

146

11

วังชัย

56

207

101

106

12

ท่าม่วงน้อย

88

343

177

166

13

สวนมอนใต้

96

359

167

192

14

นาแบกน้อย

184

776

388

388

15

โป่งคอม

68

230

133

97

16

โนนงาม

104

388

200

188

17

นาแบก

188

539

271

268

18

ท่าหนองเทา

178

828

405

423

ยอดรวม

2,709

10,209

5,117

5,091