ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
     เส้นทางการคมนาคมตำบลเวียงคำติดต่อกับ  2 อำเภอ คืออำเภอหนองหานและ อำเภอศรีธาตุ  เป็นถนนลาดยางทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2350 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2023  และทางหลวงชนบท  ติดต่อกับอำเภอไชยวาน  หมายเลข  4021ตามลำดับ
ติดต่อกับอำเภอมีถนนลาดยางสายกุมภวาปี – ศรีธาตุ  ระยะทาง  6  กิโลเมตร  จึงเป็นเส้นทางที่สามารถติดต่อกับอำเภอได้สะดวก

การโทรคมนาคม

– ทำการไปรษณีย์
 – โทรศัพท์สาธารณะ 19 แห่ง(ในพื้นที่ของ  ทต.เวียงคำ)
 – สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง

การไฟฟ้า

     ในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ ปัจจุบันได้รับการบริการทุกหมู่บ้านและมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกกับประชาชนในเวลากลางคืน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำห้วย ,ลำน้ำ 12 สาย
– หนอง  คลอง  บึง 19 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย 8 แห่ง
-บ่อน้ำตื่น 261 แห่ง
-บ่อโยก 22 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง