ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก สำหรับใช้งาน บริโภคเอง และจำหน่ายในบางส่วน เช่น โค กระบือ ปลา เป็ดและไก่ เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ

ธนาคาร       0  แห่ง
            โรงแรม       0  แห่ง
            ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ (ขนาดใหญ่)       4  แห่ง
            โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก       1  แห่ง
             โรงสี     12  แห่ง
             ร้านค้า     86  แห่ง
             ร้านขายอาหาร/สะสมอาหาร     10  แห่ง

การศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)      1  แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา     8  แห่ง
โรงเรียนอาชีวะศึกษา     0  แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      2  แห่ง
ห้องสมุดประชาชน     0  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     7  แห่ง

การศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม

– ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
      – มีสถาบันและองค์กรศาสนา ดังนี้
            – วัด/สำนักสงค์     22   แห่ง
             –  อุโบสถ์                  8  แห่ง
      – ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนับถือประเพณีตามฮีต 12 หรือประเพณี 12 เดือน

การสาธารณสุข(ในตำบลเวียงคำ)

โรงพยาบาลของรัฐขนาด      – เตียง    – แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล      2 แห่ง

(สถานีอนามัยบ้านเวียงคำและสถานีอนามัยบ้านหินฮาว)

สถานพยาบาลเอกชน  – แห่ง
        ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  – แห่ง
        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจชุมชน (ตชต.)   1  แห่ง
– สถานีดับเพลิง   –   แห่ง