ลักษณะที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลเวียงคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุมภวาปี พื้นที่เขตเทศบาลห่างจากอำเภอประมาณ 6+000 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2023 อ.กุมภวาปี – อ.ศรีธาตุ

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปีและตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
เทศบาลตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี

เนื้อที่

     เทศบาลตำบลเวียงคำ มีเนื้อที่ทั้งหมด 102.702 ตารางกิโลเมตร หรือ 64,640.31 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลเวียงคำ เป็นที่ดินร่วนปนทรายถึงทรายจัด ดินไม่อุ้มน้ำ พื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นไร่อ้อย , ที่นาและไร่นาสวนผสม เป็นต้น

ท้องที่อื่นในตำบล

      – จำนวน   เทศบาล    –  แห่ง  ( ระบุ )
      – จำนวนสุขาภิบาล    –  แห่ง  (ระบุ )

 

จำนวนหมู่บ้าน  ที่อยู่ในพื้นที่ของ ทต.เวียงคำ มีจำนวน  18   หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 นาแบก นายสมบัติ  หมื่นเดช
2 ท่าหนองเทา นายกัมพล   สืบมา
3 ท่าม่วง นายบุญชัย   เย็นศรี
4 เวียงคำ นายเสถียร  ศรีจอมพล
5 สวนมอน นายหัตตา  กัมหาวงค์
6 หินฮาว นางยุภาพรรณ  ไกรวาสังข์
7 คำไผ่ นายชาญชัย  จรุงพันธ์
8 โนนเห็น นายวิชัย   อาจชนะ
9 โนนสมบูรณ์ นายสมาน  สุวรรณโคตร
10 คำเลา นายเชิด  ถาวรสวัสดิ์
11 วังชัย นายบุญเลิศ  ศรีกงพาน
12 ท่าม่วงน้อย นายวิลัย    ชินพงษ์
13 สวนมอนใต้ นายปัญญา   ศรีขอดแก้ว
14 นาแบกน้อย นายสนทวี  กาลวิบูลย์
15 โป่งคอม นายหนูเตียง   เทศม
16 โนนงาม นายบุญโฮม  แสงจันทร์
17 นาแบก นายเสถียร  จรุงพันธ์
18 ท่าหนองเทา นายบุญช้วน  พละแสน

ประชากร

เทศบาลตำบลเวียงคำมีประชากรทั้งสิ้น   10,209  คน  ชาย  5,117 คน  หญิง 5,091 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  99.41  คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรตำบลเวียงคำ  แยกเป็นรายหมู่บ้านดังตาราง  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
ประชากร(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

1

นาแบก

328

1,201

604

597

2

ท่าหนองเทา

237

818

420

398

3

ท่าม่วง

126

492

249

243

4

เวียงคำ

140

635

318

317

5

สวนมอน

132

477

231

246

6

หินฮาว

235

894

445

443

7

คำไผ่

183

686

332

354

8

โนนเห็น

213

826

416

410

9

โนนสมบูรณ์

68

217

114

103

10

คำเลา

85

292

146

146

11

วังชัย

56

207

101

106

12

ท่าม่วงน้อย

88

343

177

166

13

สวนมอนใต้

96

359

167

192

14

นาแบกน้อย

184

776

388

388

15

โป่งคอม

68

230

133

97

16

โนนงาม

104

388

200

188

17

นาแบก

188

539

271

268

18

ท่าหนองเทา

178

828

405

423

ยอดรวม

2,709

10,209

5,117

5,091

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  99.41  คน/ตารางกิโลเมตร