Day: มิถุนายน 15, 2021

การประชุมคณะ​ผู้บริหาร​​ และพนักงาน​เทศบาล​ตำบลเวียงคำ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงคำ จัดการประชุมคณะ​ผู้บริหาร​​และพนักงาน​เทศบาล​ตำบลเวียงคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงคำ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคำ นายสาโรช แก้วคำแสน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงคำ

เทศบาลตำบลเวียงคำ ประชุมการจัดทำโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงคำ ประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
โดยมี นางมณฑา ต้นวงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายสาโรช แก้วคำแสนปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ
นางชนากาน สิงห์หลง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หินฮาว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเวียงคำ
และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ