Day: มิถุนายน 11, 2021

นายสาโรช แก้วคำแสน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสาโรช แก้วคำแสน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป