Month: พฤษภาคม 2021

เทศบาลตำบลเวียงคำร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์ัปชั่น

นายสาโรช  แก้วคำแสน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลเวียงคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านวังชัย หมู่ที่ 11โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560