Month: มกราคม 2018

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคำ

วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลเวียงคำ

IMG_0771 IMG_0774 IMG_0927 IMG_0732 IMG_0744 IMG_0760 IMG_0778 IMG_0825 IMG_0874 IMG_0894 IMG_0916ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี