ข่าว

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนายกเทศมนตรีพบผู้นำชุมชน ประจำปี 2558

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชน