กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคำ

เมื่อวันที่17 มีนาคม 2563 เวลา10.00น. เทศบาลตำบลเวียงคำ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคำ.โดยกำหนดการจัดขี้นระหว่างวันที่17-19มีนาคม2563..นั้น
ในการนี้ ผวจ.อุดรธานี.ได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ผิวสวัสธ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ทต.วียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โดยได้รับสนุนวิทยาคณะวิทยากรจิตอาสา904 จังหวัดอุดรธานี ,พม.จังหวัดอุดรฯ,ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและศูนย์ ปภ.เขต14 อุดรธานีมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน..ผู้สังเกตุการณ์ 11คนผู้เข้าร่สมเป็นเกียรติ54คน..รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้จำนวน115คน

โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดโครงการอบรม “ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๓”

โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับเกียรติจากท่านสุชาติ ทอนมณี
นายอำเภอกุมภวาปีมาเป็นประธานเปิดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยอาศัยศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ(ทต.เวียงคำ)เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลเวียงคำได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลตำบลเวียงคำได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24/12/62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยมี
คณะผู้บริหาร ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกิจกรรม

เทศบาลตำบลเวียงคำ ร่วมกับอำเภอกุมภวาปีออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงคำ ร่วมกับอำเภอกุมภวาปีออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดป่าบ้านโป่งคอม หมู่ที่ 15 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม “ทำความสะอาด Big Claening Day”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงคำร่วมกับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ทำความสะอาด Big Claening Day” ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคำ โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว