Author: admin

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคำ

วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลเวียงคำ

IMG_0771 IMG_0774 IMG_0927 IMG_0732 IMG_0744 IMG_0760 IMG_0778 IMG_0825 IMG_0874 IMG_0894 IMG_0916ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงนาสาธิตฯ บ้านท่าหนองเทา หมู่ 2 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีIMG_0208 IMG_0216 IMG_0236 IMG_0241 IMG_0248 IMG_0024 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0065 IMG_0070 IMG_0072 IMG_0128 IMG_0130 IMG_0131

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

IMG_0450 IMG_0093 IMG_0098 IMG_0100 IMG_0106 IMG_0109 IMG_0112 IMG_0115 IMG_0124 IMG_0127 IMG_0136 IMG_0147 IMG_0150 IMG_0173 IMG_0191 IMG_0196 IMG_0211 IMG_0254 IMG_0300 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0448ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ม.6

ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี