Author: admin

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561

วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านท่าหนองเทา หมู่ 2 ,หมู่ 18

บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ5869 5870 IMG_0042 5872 IMG_0158 IMG_0163 IMG_0168 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ร่องระบายน้ำ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเวียงคำ และชาวบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคำ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ร่องระบายน้ำ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านท่าม่วง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
IMG_0081 IMG_0090 IMG_0084 IMG_0073 IMG_0108 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0132 20180724_103621 20180724_112347 20180724_113909

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี
 

IMG_0827 IMG_0037 IMG_0039 IMG_0127 IMG_0131 IMG_0187 IMG_0195 IMG_0197 IMG_0403 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0526 IMG_0815

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33